Sācies 2015!

2015. gada Laligabas nolikums ir klāt!

Pielikums nr.2

2011. gada 15. septembra

sadarbības memorandam

Latvijas Literatūras gada balvas nolikums

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”;

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2014. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

2.1.Labākais dzejas darbs;

2.2.Labākais prozas darbs;

2.3.Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;

2.4.Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;

2.5.Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, literāri augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), biedrība „Latvijas Literatūras centrs” (LLC), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8 darba dienās no plkst.10-16, iepriekš piesakoties pa tel. 67 311021 vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7. Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs”, SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, katrai organizācijai deleģējot 3 ekspertu komisijas pārstāvjus.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8. Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji oktobrī ar trīspusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Literatūras centra un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes priekšsēdētāji.

9. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10. Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, LLC, SRTM un balvas mājas lapā 2014. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2015. gada 2.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2015.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2015.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM, LLC, LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14. Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2015.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15. Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16. Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17. Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18. Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19. Ikgadu par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS, LLC, SRTM valdes priekšsēdētāji.